نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠٢٨ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠١١٦ ٠.٠٠٠٤٢ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠١١ ٠.٠٠٠٤١
دلار آمريكا ٣,٢٤٤ ١ ٠.٧٧٢٣٨ ٠.٩١٧٤٢ ١.١١٥١٦ ٣.٧٥٤٦٣ ١.٣٦٥٨٩ ٣.٦٧٣٨٤ ٣.٥٥٣١٢ ١.٣٣٥٥٣
پوند ٤,٢٠٠ ١.٢٩٤٧ ١ ١.١٨٧٧٨ ١.٤٤٣٨ ٤.٨٦١١١ ١.٧٦٨٤٢ ٤.٧٥٦٥١ ٤.٦٠٠٢٢ ١.٧٢٩١١
يورو ٣,٥٣٦ ١.٠٩٠٠١ ٠.٨٤١٩ ١ ١.٢١٥٥٤ ٤.٠٩٢٥٩ ١.٤٨٨٨٤ ٤.٠٠٤٥٣ ٣.٨٧٢٩٥ ١.٤٥٥٧٤
يكصد ين ژاپن ٢,٩٠٩ ٠.٨٩٦٧٣ ٠.٦٩٢٦٢ ٠.٨٢٢٦٨ ١ ٣.٣٦٦٩ ١.٢٢٤٨٤ ٣.٢٩٤٤٥ ٣.١٨٦٢ ١.١٩٧٦١
ريال عربستان ٨٦٤ ٠.٢٦٦٣٤ ٠.٢٠٥٧١ ٠.٢٤٤٣٤ ٠.٢٩٧٠١ ١ ٠.٣٦٣٧٩ ٠.٩٧٨٤٨ ٠.٩٤٦٣٣ ٠.٣٥٥٧
دلار كانادا ٢,٣٧٥ ٠.٧٣٢١٢ ٠.٥٦٥٤٨ ٠.٦٧١٦٦ ٠.٨١٦٤٣ ٢.٧٤٨٨٤ ١ ٢.٦٨٩٦٩ ٢.٦٠١٣١ ٠.٩٧٧٧٧
درهم امارات ٨٨٣ ٠.٢٧٢١٩ ٠.٢١٠٢٤ ٠.٢٤٩٧٢ ٠.٣٠٣٥٤ ١.٠٢١٩٩ ٠.٣٧١٧٩ ١ ٠.٩٦٧١٤ ٠.٣٦٣٥٢
لير ترکيه ٩١٣ ٠.٢٨١٤٤ ٠.٢١٧٣٨ ٠.٢٥٨٢ ٠.٣١٣٨٥ ١.٠٥٦٧١ ٠.٣٨٤٤٢ ١.٠٣٣٩٨ ١ ٠.٣٧٥٨٧
دلار استراليا ٢,٤٢٩ ٠.٧٤٨٧٧ ٠.٥٧٨٣٣ ٠.٦٨٦٩٣ ٠.٨٣٤٩٩ ٢.٨١١٣٤ ١.٠٢٢٧٤ ٢.٧٥٠٨٥ ٢.٦٦٠٤٦ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com