نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٥ ٠.٠٠٠٢٩ ٠.٠٠٠٣٥ ٠.٠٠١١٦ ٠.٠٠٠٤١ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠١١١ ٠.٠٠٠٤
دلار آمريكا ٣,٢٤٠ ١ ٠.٨٠٤٣٧ ٠.٩٤٤٣٣ ١.١٢٥٧٨ ٣.٧٥ ١.٣١٨٦٨ ٣.٦٧٣٤٧ ٣.٦٠٨٠٢ ١.٣٠١٢
پوند ٤,٠٢٨ ١.٢٤٣٢١ ١ ١.١٧٤ ١.٣٩٩٥٨ ٤.٦٦٢٠٤ ١.٦٣٩٤ ٤.٥٦٦٨٩ ٤.٤٨٥٥٢ ١.٦١٧٦٧
يورو ٣,٤٣١ ١.٠٥٨٩٥ ٠.٨٥١٧٩ ١ ١.١٩٢١٥ ٣.٩٧١٠٦ ١.٣٩٦٤٢ ٣.٨٩٠٠٢ ٣.٨٢٠٧١ ١.٣٧٧٩١
يكصد ين ژاپن ٢,٨٧٨ ٠.٨٨٨٢٧ ٠.٧١٤٥ ٠.٨٣٨٨٢ ١ ٣.٣٣١٠٢ ١.١٧١٣٥ ٣.٢٦٣٠٤ ٣.٢٠٤٩ ١.١٥٥٨٢
ريال عربستان ٨٦٤ ٠.٢٦٦٦٧ ٠.٢١٤٥ ٠.٢٥١٨٢ ٠.٣٠٠٢١ ١ ٠.٣٥١٦٥ ٠.٩٧٩٥٩ ٠.٩٦٢١٤ ٠.٣٤٦٩٩
دلار كانادا ٢,٤٥٧ ٠.٧٥٨٣٣ ٠.٦٠٩٩٨ ٠.٧١٦١٢ ٠.٨٥٣٧٢ ٢.٨٤٣٧٥ ١ ٢.٧٨٥٧١ ٢.٧٣٦٠٨ ٠.٩٨٦٧٥
درهم امارات ٨٨٢ ٠.٢٧٢٢٢ ٠.٢١٨٩٧ ٠.٢٥٧٠٧ ٠.٣٠٦٤٦ ١.٠٢٠٨٣ ٠.٣٥٨٩٧ ١ ٠.٩٨٢١٨ ٠.٣٥٤٢٢
لير ترکيه ٨٩٨ ٠.٢٧٧١٦ ٠.٢٢٢٩٤ ٠.٢٦١٧٣ ٠.٣١٢٠٢ ١.٠٣٩٣٥ ٠.٣٦٥٤٩ ١.٠١٨١٤ ١ ٠.٣٦٠٦٤
دلار استراليا ٢,٤٩٠ ٠.٧٦٨٥٢ ٠.٦١٨١٧ ٠.٧٢٥٧٤ ٠.٨٦٥١٨ ٢.٨٨١٩٤ ١.٠١٣٤٣ ٢.٨٢٣١٣ ٢.٧٧٢٨٣ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com