نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠٢٨ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠١١٥ ٠.٠٠٠٤١ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠١٠٨ ٠.٠٠٠٤١
دلار آمريكا ٣,٢٤٩ ١ ٠.٧٨٦٤٩ ٠.٨٩٣٨١ ١.١١٣٠٥ ٣.٧٥١٧٣ ١.٣٢٦٦٦ ٣.٦٧٥٣٤ ٣.٥١٢٤٣ ١.٣٢٠٧٣
پوند ٤,١٣١ ١.٢٧١٤٧ ١ ١.١٣٦٤٥ ١.٤١٥٢١ ٤.٧٧٠٢١ ١.٦٨٦٨١ ٤.٦٧٣٠٨ ٤.٤٦٥٩٥ ١.٦٧٩٢٧
يورو ٣,٦٣٥ ١.١١٨٨١ ٠.٨٧٩٩٣ ١ ١.٢٤٥٢٩ ٤.١٩٧٤٦ ١.٤٨٤٢٨ ٤.١١١٩٩ ٣.٩٢٩٧٣ ١.٤٧٧٦٤
يكصد ين ژاپن ٢,٩١٩ ٠.٨٩٨٤٣ ٠.٧٠٦٦١ ٠.٨٠٣٠٣ ١ ٣.٣٧٠٦٧ ١.١٩١٩٢ ٣.٣٠٢٠٤ ٣.١٥٥٦٨ ١.١٨٦٥٩
ريال عربستان ٨٦٦ ٠.٢٦٦٥٤ ٠.٢٠٩٦٣ ٠.٢٣٨٢٤ ٠.٢٩٦٦٨ ١ ٠.٣٥٣٦١ ٠.٩٧٩٦٤ ٠.٩٣٦٢٢ ٠.٣٥٢٠٣
دلار كانادا ٢,٤٤٩ ٠.٧٥٣٧٧ ٠.٥٩٢٨٣ ٠.٦٧٣٧٣ ٠.٨٣٨٩٩ ٢.٨٢٧٩٤ ١ ٢.٧٧٠٣٦ ٢.٦٤٧٥٧ ٠.٩٩٥٥٣
درهم امارات ٨٨٤ ٠.٢٧٢٠٨ ٠.٢١٣٩٩ ٠.٢٤٣١٩ ٠.٣٠٢٨٤ ١.٠٢٠٧٩ ٠.٣٦٠٩٦ ١ ٠.٩٥٥٦٨ ٠.٣٥٩٣٥
لير ترکيه ٩٢٥ ٠.٢٨٤٧ ٠.٢٢٣٩٢ ٠.٢٥٤٤٧ ٠.٣١٦٨٩ ١.٠٦٨١٣ ٠.٣٧٧٧١ ١.٠٤٦٣٨ ١ ٠.٣٧٦٠٢
دلار استراليا ٢,٤٦٠ ٠.٧٥٧١٦ ٠.٥٩٥٥ ٠.٦٧٦٧٥ ٠.٨٤٢٧٥ ٢.٨٤٠٦٥ ١.٠٠٤٤٩ ٢.٧٨٢٨١ ٢.٦٥٩٤٦ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com