نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠١٧ ٠.٠٠٠١٩ ٠.٠٠٠٢٦ ٠.٠٠٠٨٩ ٠.٠٠٠٣ ٠.٠٠٠٨٧ ٠.٠٠٠٩٨ ٠.٠٠٠٣١
دلار آمريكا ٤,٢٠٠ ١ ٠.٦٩٩١٨ ٠.٨٠٨ ١.٠٧٢٨ ٣.٧٥ ١.٢٥٧١١ ٣.٦٧٤٥٤ ٤.٠٩٧٥٦ ١.٢٨٧٥٥
پوند ٦,٠٠٧ ١.٤٣٠٢٤ ١ ١.١٥٥٦٤ ١.٥٣٤٣٦ ٥.٣٦٣٣٩ ١.٧٩٧٩٦ ٥.٢٥٥٤٧ ٥.٨٦٠٤٩ ١.٨٤١٥١
يورو ٥,١٩٨ ١.٢٣٧٦٢ ٠.٨٦٥٣٢ ١ ١.٣٢٧٧١ ٤.٦٤١٠٧ ١.٥٥٥٨٢ ٤.٥٤٧٦٨ ٥.٠٧١٢٢ ١.٥٩٣٥
يكصد ين ژاپن ٣,٩١٥ ٠.٩٣٢١٤ ٠.٦٥١٧٤ ٠.٧٥٣١٧ ١ ٣.٤٩٥٥٤ ١.١٧١٨ ٣.٤٢٥٢ ٣.٨١٩٥١ ١.٢٠٠١٨
ريال عربستان ١,١٢٠ ٠.٢٦٦٦٧ ٠.١٨٦٤٥ ٠.٢١٥٤٧ ٠.٢٨٦٠٨ ١ ٠.٣٣٥٢٣ ٠.٩٧٩٨٨ ١.٠٩٢٦٨ ٠.٣٤٣٣٥
دلار كانادا ٣,٣٤١ ٠.٧٩٥٤٨ ٠.٥٥٦١٨ ٠.٦٤٢٧٥ ٠.٨٥٣٣٨ ٢.٩٨٣٠٤ ١ ٢.٩٢٣٠١ ٣.٢٥٩٥١ ١.٠٢٤٢٢
درهم امارات ١,١٤٣ ٠.٢٧٢١٤ ٠.١٩٠٢٨ ٠.٢١٩٨٩ ٠.٢٩١٩٥ ١.٠٢٠٥٤ ٠.٣٤٢١١ ١ ١.١١٥١٢ ٠.٣٥٠٤
لير ترکيه ١,٠٢٥ ٠.٢٤٤٠٥ ٠.١٧٠٦٣ ٠.١٩٧١٩ ٠.٢٦١٨١ ٠.٩١٥١٨ ٠.٣٠٦٧٩ ٠.٨٩٦٧٦ ١ ٠.٣١٤٢٢
دلار استراليا ٣,٢٦٢ ٠.٧٧٦٦٧ ٠.٥٤٣٠٣ ٠.٦٢٧٥٥ ٠.٨٣٣٢١ ٢.٩١٢٥ ٠.٩٧٦٣٥ ٢.٨٥٣٨٩ ٣.١٨٢٤٤ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com