نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠١٨ ٠.٠٠٠٢ ٠.٠٠٠٢٦ ٠.٠٠٠٨٨ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٨٧ ٠.٠٠١١١ ٠.٠٠٠٣٢
دلار آمريكا ٤,٢٤٤ ١ ٠.٧٥٣٥٥ ٠.٨٥٩١١ ١.٠٩٨٦٣ ٣.٧٥٢٤٣ ١.٣٢١٣ ٣.٦٧٤٤٦ ٤.٧١٠٣٢ ١.٣٤٩٤٤
پوند ٥,٦٣٢ ١.٣٢٧٠٥ ١ ١.١٤٠٠٨ ١.٤٥٧٩٣ ٤.٩٧٩٦٦ ١.٧٥٣٤٢ ٤.٨٧٦١٩ ٦.٢٥٠٨٣ ١.٧٩٠٧٨
يورو ٤,٩٤٠ ١.١٦٤ ٠.٨٧٧١٣ ١ ١.٢٧٨٨ ٤.٣٦٧٨٢ ١.٥٣٧٩٨ ٤.٢٧٧٠٦ ٥.٤٨٢٨ ١.٥٧٠٧٥
يكصد ين ژاپن ٣,٨٦٣ ٠.٩١٠٢٣ ٠.٦٨٥٩ ٠.٧٨١٩٨ ١ ٣.٤١٥٥٦ ١.٢٠٢٦٨ ٣.٣٤٤٥٩ ٤.٢٨٧٤٦ ١.٢٢٨٣
ريال عربستان ١,١٣١ ٠.٢٦٦٤٩ ٠.٢٠٠٨٢ ٠.٢٢٨٩٥ ٠.٢٩٢٧٨ ١ ٠.٣٥٢١٢ ٠.٩٧٩٢٢ ١.٢٥٥٢٧ ٠.٣٥٩٦٢
دلار كانادا ٣,٢١٢ ٠.٧٥٦٨٣ ٠.٥٧٠٣١ ٠.٦٥٠٢ ٠.٨٣١٤٨ ٢.٨٣٩٩٦ ١ ٢.٧٨٠٩٥ ٣.٥٦٤٩٣ ١.٠٢١٣
درهم امارات ١,١٥٥ ٠.٢٧٢١٥ ٠.٢٠٥٠٨ ٠.٢٣٣٨١ ٠.٢٩٨٩٩ ١.٠٢١٢٢ ٠.٣٥٩٥٩ ١ ١.٢٨١٩١ ٠.٣٦٧٢٥
لير ترکيه ٩٠١ ٠.٢١٢٣ ٠.١٥٩٩٨ ٠.١٨٢٣٩ ٠.٢٣٣٢٤ ٠.٧٩٦٦٤ ٠.٢٨٠٥١ ٠.٧٨٠٠٩ ١ ٠.٢٨٦٤٩
دلار استراليا ٣,١٤٥ ٠.٧٤١٠٥ ٠.٥٥٨٤٢ ٠.٦٣٦٦٤ ٠.٨١٤١٣ ٢.٧٨٠٧٣ ٠.٩٧٩١٤ ٢.٧٢٢٩٤ ٣.٤٩٠٥٧ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com