کشتیرانی دریا بندر(تقدم)  ٣,٤٠٠    ٢,٦٥١فراورده هاي تزريقي  ٨,٠١٠    ١,١٦٨س.توسعه و عمران استان اردبيل  ٤,٠٨٨    ٣٩١س.آرين توسكا  ٢,٢٦٥    ٢١٣آبادگران ایران -کیش  ٧,٠٧٦    ٦٥٨بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده)  ٩١٦    ٨٥البرز دارو(تقدم)  ٣,٠١٨    ٢٧٨آريا دانا  ٣,٩٩٦    ٣٦٦رهشاد سپاهان  ١٠,٨٣٨    ٩٨٦سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس  ٦,٢٦٤    ٤١٢
اختيارخ فولاد-6000-1397/11/30  ٤٩٠    (٣٥٣)کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ٧٢٢    (٨٠)امور رفاهي كارگزاران پارس  ٨,٧٦٧    (٨٣٧)ايران دارو(تقدم)  ٧٤٩    (٦١)صنعتی دریایی ایران  ١٤,٩٢٠    (١,١٦٣)شیرین دارو  ٣٣,٩٥٣    (٢,٣٥٠)تابان نيرو  ٥,٢٧٥    (٣١١)تولیدی پلاستیران  ٦,٤٤٩    (٣٦٠)گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران  ٤,٣٢١    (٢٣٥)فلات ایرانیان  ٢,٩١٨    (١٥٦)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ١٧٦,٤٥٨.٧٣       تغييرات :  ٦٤٢.٢٣

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کشتیرانی دریا بندر(تقدم) ٣,٤٠٠ ٢,٦٥١ ٣٥٣.٩٤
فراورده هاي تزريقي ٨,٠١٠ ١,١٦٨ ١٧.٠٧
س.توسعه و عمران استان اردبيل ٤,٠٨٨ ٣٩١ ١٠.٥٨
س.آرين توسكا ٢,٢٦٥ ٢١٣ ١٠.٣٨
آبادگران ایران -کیش ٧,٠٧٦ ٦٥٨ ١٠.٢٥
بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده) ٩١٦ ٨٥ ١٠.٢٣
البرز دارو(تقدم) ٣,٠١٨ ٢٧٨ ١٠.١٥
آريا دانا ٣,٩٩٦ ٣٦٦ ١٠.٠٨
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com